Apie mus : : Skaut? ?statai


SKAUT? ?STATAI


1. Skautas atviras ir laikosi savo odio

 Skautas turi ?sisamoninti, kad melas yra didel? mogaus blogyb?. Niekas kult?ringam pasaulyje negerbia melagi? ir niekuomet jais nepasitiki. Melas alingas ne tik sau pa?iam, bet ir visuomenei. Skautas, dav?s ?od?, privalo j? b?tinai ites?ti.

 

2. Skautas itikimas Dievui ir T?vynei

Skautas, duodamas ?od?, ?sipareigoja gyventi pagal Dievo ?sakymus ir s?iningai tarnauti savo T?vynei Lietuvai. Siekdamas io kilnaus tikslo, skautas privalo nuolat tobul?ti dvasikai, gr?dintis fizikai, ugdyti savo prot?. Jis turi painti T?vyn?s istorij?, papro?ius, kult?r?, geografij?.

 

3. Skautas yra naudingas visuomenei ir padeda artimui

Savo darbais ir poelgiais skautas stengiasi padaryti graesn? ir geresn? aplink?. Jis kiek paj?gdamas ir sugeb?damas visuomet padeda t?vams, broliams ir seserims, taip pat visiems kitiems pagalbos reikalingiems mon?ms.

 

4. Skautas yra draugas savo artimui ir brolis kitam skautui

Draugikumas yra tas ryys, kuris leidia tarpusavyje atvirai kalb?tis, kartu diaugtis laim?jimais ir guostis d?l nes?kmi?. Skaut? tarpusavio bendravimas yra panaus ? eimos nari? bendravim?. Jie vieni kitus vadina broliais ir seserimis.

 

5. Skautas mandagus ir riterikas

Jis privalo visuomet sekti savo poelgius su draugais, vyresniaisiais, t?vais, mokytojais. Skauto poelgiams neb?dingas grubumas, ididumas, ??lumas. Skautas kuklus, mandagus ir draugikas namie, mokykloje, skaut? sueigoje, niekuomet nerodo savo pranaumo prie silpnesnius asmenis.

 

6. Skautas gamtos draugas

Kiekvienas skautas privalo neleisti jos niokoti ir visomis igal?mis stengtis pad?ti j? isaugoti nepaeist?. Paprastas poelgis, toks kaip iukl?s pak?limas ir imetimas ? iukliad?? jau daro pasaul? graesniu.

 

7. Skautas paklusnus t?vams ir vyresnybei

Skautas privalo gerbti savo t?vus, mokytojus ir vyresniuosius draugus, kurie savo gyvenimo patarimais bei pastabomis padeda jam d?ti s?iningo, atsidavusio savo T?vynei, doro pilie?io pagrindus. Paklusnumas stovyklose - vienas i svarbiausi? skauto bruo?. Kiekvienas skautas privalo klausyti savo vadov?, nes tik taip galima utikrinti drausm? ir tvark? stovyklose, taip pat ivengti nelaiming? atsitikim?.

 

8. Skautas linksmas, sant?rus ir niekad nenustoja vilties

Kiekvien? darb?, pavest? namiki?, mokytoj?, skaut? draugov?s, skautas privalo atlikti s?iningai ir gerai nusiteik?s. Pakili nuotaika, s?mojus ir daina ne tik palengvina atlikti pavest? darb?, bet ir j? paspartina. Skautai niekada nesiskundia sunkumais, nesibara, neniurna, kai kas nors nepasiseka, bet vilpauja ir ypsosi.

 

9. Skautas taupus

Taupumas, bet ne yktumas, yra geroji mogaus savyb?. J? turi ugdyti ir skautai. Taupumas susij?s su tvarkingumu. Skautas visuomet privalo b?ti variai ir tvarkingai apsireng?s. varus drabuis ir avalyn? ilgiau tarnauja, vadinasi taupomos l?os naujai aprangai.

 

10. Skautas skaistus ir blaivus savo mintimis, odiais ir darbais

Skautas turi atsispirti pagundai nepadoriai elgtis bei kalb?ti.

 

GELEINIS SKAUT? ?STATAS


Skautas s?iningai atlieka visas savo pareigas.

is ?statas yra tarsi vis? deimties skaut? ?stat? ?tvirtinimas ir priminimas, kad skautas visus savo darbus ir pareigas turi atlikti s?iningai. Tai yra pats svarbiausias principas, kurio netur?t? pamirti n? vienas skautaujantis mogus, atlikdamas maus ir didelius darbus ar bendraudamas su kitais mon?mis.

S?iningumas, atsakomyb? ir pagarba tai pagrindin?s geleinio skaut? ?stato mintys.

Ieškoti

2017 Lapkritis

Pr

A

T

K

Pe

Š

S

 

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

2017-2018 met? veiklos planas
Specialybės
Mokymų skyrius
Draugas.Pagalba
Lokio letenos mokymai
ŽS0 metraščiai
Traukinių tvarkaraščiai

Autobusų tvarkaraščiai
Traukinių ir autobusų tvarkarašiai

ŽEMAITIJOS SKAUTŲ ORGANIZACIJA
Buveinės adresas: Vingio g. 14, Sedos sen., Mažeikių r. sav.
Įmonės kodas: 193025116
     
 
                                                            
 Kaip skirti 1 arba 2  proc.?                       
Upildymo pavyzdys