Naujienos

           

EMAITIJOS SKAUT? ORGANIZACIJOS

Vasaros stovykla ONT RUBEIAUS

2017


          

  

Stovyklos data: 2017 m. liepos 2329 d.

Stovyklos vieta: Dingaili? k., Sedos sen., Maeiki? r. sav.Stovyklos tabas

Stovyklos virininkas sktn. sk. vytis br. Andrius By?ius

Stovyklos virininko adjutant? pat. sk. s. Agn? Ra?kauskait?

Stovyklos komendantas sk. vytis br. Gediminas Naus?da

Vie?j? ryi? koordinator? sk. s. Gabriel? yman?i?t?

Apsaugos virininkas sk. br. Egidijus ?emalonskas

Maitinimo koordinatorius paiekomas


Gyvenimo s?lygos

Vis? stovykl? gyvenimas vyks gamtoje, nakvyn? palapin?se ar kitokiose, savo pasigamintose pastog?se. Maisto produkt? pirkim? organizuos stovyklos tabas. Stovyklautojams iki 12 m. maitinim? organizuos stovyklos tabas, kiti stovyklautojai maist? gaminsis patys. Stovykloje bus biotualetai. Maisto gamybai, prausimuisi naudojamas vanduo i ulinio.

 

Kontaktin? informacija

Stovyklos virininkas Andrius By?ius tel. 8 620 38144

Stovyklos virininko adjutant? Agn? Ra?kauskait? tel. 8 621 72608

Stovyklos el. p. stovykla@zemaitijosskautai.lt

 

Registracija

Registracija vyksta 2017-06-01 2016-07-09 d.

emaitijos skaut? organizacijos nariai, priklausantys draugovei / gaujai, registruojasi pas savo draugov?s / gaujos atsaking? asmen?.

 

 •  Perk?no draugov? (Kur?nai)

Registracij? vykdantis asmuo: sk. s. Rugil? Urbonait?

Kontaktai: 8 672 76631 // El. p. 00rugile00@gmail.com

 

 • iauli? v. Jurgio draugov? (iauliai)

Registracij? vykdantis asmuo: sktn. sk. vytis br. Giedrius Girdvainis

Kontaktai: 8 616 45426 // El. p. giesas.skautas@gmail.com

 

 •  Baltosios ilties gauja (iauliai)

Registracij? vykdantis asmuo: sktn. vyresn. sk. s. Jurgita Girdvainien?

Kontaktai: 8 602 01057 // El. p. jurgita.kunickaite@gmail.com

 

 • emynos draugov? (Maeikiai)

Registracij? vykdantis asmuo: pat. sk. s. Beatri?? Matiukait?

Kontaktai: 8 655 34018 // El. p. betux08@gmail.com

 

 •  Piligrimo draugov? (Akmen?)

Registracij? vykdantis asmuo: sk. s. Klaudija Ivanovait?

Kontaktai: 8 603 25230 // El. p. drakosha0202@gmail.com

 

 • Vyd?no draugov? (emai?i? Kalvarija)

Registracij? vykdantis asmuo: pat. sk. s. Ilona Jasaitien?

Kontaktai: 8 674 20387 // El. p. ylona.jasa@gmail.com

 

 •  Medeinos draugov? (Seda)

Registracij? vykdantis asmuo: pat. sk. br. Ernestas Martinkus

Kontaktai: 8 692 07268 // El. p. ernismartinkus@gmail.com

 

 • v. Prancikaus draugov? ir Raudonosios g?lel?s gauja (Venta)

Registracij? vykdantis asmuo: sk. br. Lukas Ra?kauskas

Kontaktai: 8 624 75012 // El. p. lukas.rackauskas10@gmail.com

 

 • Draugov?ms nepriklausantys SO nariai ir kiti asmenys

Registracij? vykdantis asmuo: pat. sk. s. Agn? Ra?kauskait?

Kontaktai: 8 621 72608 // El. p. stovykla@zemaitijosskautai.lt 

 

Registruojantis ? stovykl?, registruojan?iam asmeniui pateikti:

 •  Stovyklautojo anket? (1 priedas);
 • Stovyklos kelialapio mokest?.

 

Nepilname?iai stovyklautojai, atvykdami ? stovykl?, privalo atsiveti ir stovykloje registracijos metu pateikti vaiko sveikatos paym? (forma 079/A arba forma 027-1/a(iduot? ne anks?iau kaip prie metus arba jos kopij?).

 

Kelialapio kainos

1.     25  Registruojantis iki liepos 9 d. Vienos dienos kaina - 4,5

1.1. SO nariams, susimok?jusiems nario mokest? u einamuosius metus.

1.2. Kit? organizacij? nariams, kurias ratu kviet? stovyklos tabas.

2.     40  Registruojantis stovykloje. Vienos dienos kaina - 7

2.1. SO nariams, susimok?jusiems nario mokest? u einamuosius metus.

2.2. Kit? organizacij? nariams, kurias ratu kviet? stovyklos tabas.

3.     50  visi kiti stovyklautojai. Vienos dienos kaina - 8,5

SO nariams, susimok?jusiems nario mokest? u einamuosius metus, kai i eimos vyksta du ir daugiau SO nari? vienam skautui kelialapio kaina 17,5 Eur, registruojantis iki liepos 9 d.

Nuo 2017 m. liepos 23 d., atsisakius dalyvauti stovykloje, sumok?tas kelialapio mokestis negr?inamas.

 

Atvykimas ? stovykl?

Atvykimas ? stovykl? 2017 m. liepos 23 d. nuo 1000iki 1200 val.

Stovyklos dalyviai ? stovykl? atvyksta savo pa?i? susiorganizuotu b?du. U nepilname?i? stovyklautoj? atvykim? ? stovykl? atsakingi stovyklautojo t?vai / glob?jai.

 

Ivykimas i stovyklos

I stovyklos ivykstama 2017 m. liepos 29 d. nuo 1200 iki 1400 val.

Stovyklos dalyviai i stovyklos ivyksta savo pa?i? susiorganizuotu transportu. U nepilname?i? stovyklautoj? ivykim? ir saug? gr?im? namo atsakingi stovyklautojo t?vai / glob?jai.

 

Stovyklos vadov? atsakomyb?, pareigos, teis?s

Stovyklos vadovai atsako:

1. U stovyklautojo priei?r? stovyklos metu (nuo to momento, kai stovyklautojas atvyksta ? stovykl? ir ivyksta i jos).

2. U stovyklautojo maitinim?: pusry?iai, piet?s, vakarien?.

3. U stovyklautojo instruktavim? d?l: saugaus elgesio vandenyje, darbo su atriais ?rankiais, saugaus elgesio i?jus (ekskursija ir pan.) u stovyklos teritorijos.

4. ?vykus nelaimingam atsitikimui, susirgus nedelsiant informuoti telefonu t?vus/glob?jus, kreiptis ? pirmosios pagalbos suteikimo ?staig?.

 

Stovyklos vadovyb? neatsako:

1. U stovyklautojo pamest?, dingus? turt?: telefonas, pinigin?, fotoaparatas ir kt.

2. U stovyklautojo sveikatos sutrikimus d?l erki? sukeliam? lig?, ienlig?s, astmos priepuoli? ir kt., kuri? suk?limas nepriklauso nuo stovyklos vadov?. U sveikatos sutrikdymo, higienos, maitinimo paeidimus, stovyklos vadovyb? atsako LR ?statym? numatyta tvarka.


Stovyklos vadov? pareigos:

1. Gerbti stovyklautojus.

2. Stovyklos teritorijoje ner?kyti, nevartoti alkoholio, narkotik? ir t. t.

3. Nesikeikti.

4. Susivaldyti ir tolerantikai spr?sti santyki? problemas su stovyklautoju.

5. Atvykus ? stovykl?, paskambinus telefonu suteikti t?vams / glob?jams vis? pageidaujam? informacij? apie j? vaik?.

6. Pagal t?v? instruktavim? utikrinti stovyklautojo privalom? profilaktin? vaist?, vitamin? ir pan. vartojim?.


Stovyklos vadov? teis?s:

1. Duoti protingus, stovyklautojo orumo nepaeidian?ius ir sveikatos sutrikdymo nesuteikian?ius nurodymus stovyklautojui.

2. Duoti stovyklautojui sportines uduotis u stovyklautojo taisykli? paeidimus.

3. Stovyklautoj? paalinti i stovyklos, jei jis pakartotinai neklauso vadov? nurodym? ar s?moningai paeidia stovyklos ir stovyklautojo taisykles. Sprendim? d?l stovyklautojo paalinimo i stovyklos priima stovyklos vadovyb?, apie sprendimo pri?mim? nedelsiant telefonu informuojami t?vai.

4. Neatsivelgti ? stovyklautojo norus/pageidavimus/reikalavimus, jei jie prietarauja stovyklos taisykl?ms ir skautikai ideologijai.

5. Kilus ?tarimui d?l neleistin? produkt?, mediag? tur?jimo, svetimo turto pasisavinimo atlikti stovyklautojo daikt? patikrinim?.


Stovyklautojo atsakomyb?:

1. Gerbti kitus stovyklautojus: nesity?ioti, nenaudoti smurto.

2. Gerbti ir klausyti stovyklos vadov? nurodym?.

3. Nepalikti stovyklos teritorijos be savo tiesioginio vadovo inios.

4. Nesikeikti.

5. Netur?ti su savimi ir nevartoti alkoholio, narkotini? mediag?.

6. Atlyginti al? u nety?ia ar ty?ia sugadint? stovyklos, kito stovyklautojo turt?.

7. Neinformavus stovyklos virininko, neivykti i stovyklos.

8.  Atsiveti ? stovykl? daiktus, priemones, kurios nurodytos 2 priede.

9. Stovyklautojui grietai draudiama sl?pti nuo stovyklos vadovyb?s ir paslap?ia vartoti savo atsivetus gendan?ius maisto produktus.


Stovyklautojo t?v? / glob?j? atsakomyb?:

1, Atsakingai upildyti stovyklautojo anket? (1 priedas).

2. Atvykti laiku pasiimti savo vaiko, kaip nurodyta skiltyje Ivykimas i stovyklos.

3. Atvykti pasiimti savo vaiko, jei jis d?l  nusiengim?, stovyklos vadovyb?s sprendimu, paalinamas i stovyklos.

4. Apie nenumatyt?, stovyklos laikui nepasibaigus, stovyklautojo isiveim? i stovyklos informuoti stovyklos virinink?.


                                      

  Informacija                       1 priedas                        2 priedas
       apie stovykl?

Ar jums patinka ši naujiena?

bull Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti vartotojai!

 • Jeigu esate užsiregistrave sistemoje, prašome prisijungti
 • Jeigu esate neužsiregistravę, tai galite padaryti dabar: Registracija
Ieškoti

2017 Lapkritis

Pr

A

T

K

Pe

Š

S

 

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

2017-2018 met? veiklos planas
Specialybės
Mokymų skyrius
Draugas.Pagalba
Lokio letenos mokymai
ŽS0 metraščiai
Traukinių tvarkaraščiai

Autobusų tvarkaraščiai
Traukinių ir autobusų tvarkarašiai

ŽEMAITIJOS SKAUTŲ ORGANIZACIJA
Buveinės adresas: Vingio g. 14, Sedos sen., Mažeikių r. sav.
Įmonės kodas: 193025116
     
 
                                                            
 Kaip skirti 1 arba 2  proc.?                       
Upildymo pavyzdys