Ideologija

JAUNESNIŲJŲ SKAUTŲ ĮSTATAI
 1. Jaunesnysis skautas stengiasi būti geras.
 2. Jaunesnysis skautas pirmiau galvoja apie kitus.
 3. Jaunesnysis skautas klauso vadovų.
SKAUTŲ ĮSTATAI
 1. Skautas tiesus ir laikosi savo žodžio
  Skautas turi įsisamoninti, kad melas yra didelė žmogaus blogybė. Niekas kultūringame pasaulyje negerbia melagių ir niekuomet jais nepasitiki. Melas žalingas ne tik sau pačiam, bet ir visuomenei. Skautas, davęs įžodį, privalo jį būtinai ištesėti.
 2. Skautas ištikimas Dievui ir Tėvynei
  Skautas, duodamas įžodį, įsipareigoja gyventi pagal Dievo įsakymus ir sąžiningai tarnauti savo Tėvynei Lietuvai. Siekdamas šio kilnaus tikslo, skautas privalo nuolat tobulėti dvasiškai, grūdintis fiziškai, ugdyti savo protą. Jis turi pažinti Tėvynės istoriją, papročius, kultūrą, geografiją.
 3. Skautas yra naudingas visuomenei ir padeda artimui
  Savo darbais ir poelgiais skautas stengiasi padaryti gražesnę ir geresnę aplinką. Jis kiek pajėgdamas ir sugebėdamas visuomet padeda tėvams, broliams ir seserims, taip pat visiems kitiems pagalbos reikalingiems žmonėms.
 4. Skautas yra draugas savo artimui ir brolis kitam skautui
  Draugiškumas yra tas ryšys, kuris leidžia tarpusavyje atvirai kalbėtis, kartu džiaugtis laimėjimais ir guostis dėl nesėkmių. Skautų tarpusavio bendravimas yra panašus į šeimos narių bendravimą. Jie vieni kitus vadina broliais ir seserimis.
 5. Skautas mandagus ir riteriškas
  Jis privalo visuomet sekti savo poelgius su draugais, vyresniaisiais, tėvais, mokytojais. Skauto poelgiams nebūdingas grubumas, išdidumas, įžūlumas. Skautas kuklus, mandagus ir draugiškas namie, mokykloje, skautų sueigoje, niekuomet nerodo savo pranašumo prieš silpnesnius asmenis.
 6. Skautas gamtos draugas
  Kiekvienas skautas privalo neleisti jos niokoti ir visomis išgalėmis stengtis padėti ją išsaugoti nepažeistą. Paprastas poelgis, toks kaip šiukšlės pakėlimas ir išmetimas į šiukšliadėžę, jau daro pasaulį gražesniu.
 7. Skautas paklusnus tėvams ir vyresnybei
  Skautas privalo gerbti savo tėvus, mokytojus ir vyresniuosius draugus, kurie savo gyvenimo patarimais bei pastabomis padeda jam dėti sąžiningo, atsidavusio savo Tėvynei, doro piliečio pagrindus. Paklusnumas stovyklose – vienas iš svarbiausių skauto bruožų. Kiekvienas skautas privalo klausyti savo vadovų, nes tik taip galima užtikrinti drausmę ir tvarką stovyklose, taip pat išvengti nelaimingų atsitikimų.
 8. Skautas linksmas, susivaldo ir niekad nenustoja vilties
  Kiekvieną darbą, pavestą namiškių, mokytojų, skautų draugovės, skautas privalo atlikti sąžiningai ir gerai nusiteikęs. Pakili nuotaika, sąmojus ir daina ne tik palengvina atlikti pavestą darbą, bet ir jį paspartina. Skautai niekada nesiskundžia sunkumais, nesibara, neniurna, kai kas nors nepasiseka, bet švilpauja ir šypsosi.
 9. Skautas taupus
  Taupumas, bet ne šykštumas, yra geroji žmogaus savybė. Ją turi ugdyti ir skautai. Taupumas susijęs su tvarkingumu. Skautas visuomet privalo būti švariai ir tvarkingai apsirengęs. Švarus drabužis ir avalynė ilgiau tarnauja, vadinasi taupomos lėšos naujai aprangai.
 10. Skautas skaistus ir blaivus savo mintimis, žodžiais ir darbais
  Skautas turi atsispirti pagundai nepadoriai elgtis bei kalbėti.
GELEŽINIS SKAUTŲ ĮSTATAS

Skautas sąžiningai atlieka visas savo pareigas.

Šis įstatas yra tarsi visų dešimties skautų įstatų įtvirtinimas ir priminimas, kad skautas visus savo darbus ir pareigas turi atlikti sąžiningai. Tai yra pats svarbiausias principas, kurio neturėtų pamiršti nė vienas skautaujantis žmogus, atlikdamas mažus ir didelius darbus ar bendraudamas su kitais žmonėmis.

Sąžiningumas, atsakomybė ir pagarba – tai pagrindinės geležinio skautų įstato mintys.

SKAUTŲ ĮSAKYMAI
 1. Nieko nelauk iš kito, bet visada duok pats ką gali
 2. Gyvenk Tėvynei ir žmonijai ir būk gamtos draugas
 3. Būk riteris, neturtingųjų ir silpnųjų gynėjas, visada ieškok tiesaus kelio
 4. Stiprink savo kūną ir sielą, šviesk protą
 5. Tebūnie tavo valia kaip templė įtempta
 6. Sek skautų globėjo šv. Jurgio pavyzdžiu: naikink piktą pasaulyje, o pirmiausia savyje
 7. Tavo pirmoji mintis tebūnie skirta kitiems, o tik antroji – sau
 8. Visada auk aukštyn, kaip galingas ąžuolas ir niekada nesilenk žemyn, kaip verkiantis gluosnis
 9. Rytoj būk geresnis negu esi šiandien ir buvai vakar
 10. Visada turėk Dievą širdyje ir atmink savo pošūkį: budėk!
SKAUTYBĖS PRINCIPAI
 • Pareiga Dievui
 • Pareiga artimui
 • Pareiga sau

Jaunesniojo skauto įžodis: „Pasižadu stengtis mylėti Dievą ir Tėvynę, vykdyti jaunesniųjų skautų įstatus ir kasdien padaryti gerąjį darbelį“.

Skauto įžodis: „Brangindamas savo garbę pasižadu stengtis tarnauti Dievui ir Tėvynei, padėti artimui ir vykdyti visus skautų įstatus ir įsakymus“.

Patyrusio skauto įžodis: „Brangindamas savo garbę pasižadu stengtis tarnauti Dievui ir Tėvynei, padėti artimui, vykdyti visus skautų įstatus ir įsakymus bei būti pavyzdžiu jaunesniam skautui“.

Skautininko įžodis: „Brangindamas savo garbę pasižadu stengtis tarnauti Dievui, Tėvynei ir artimui, būti pavyzdžiu jaunesniems skautams ir dirbti skautijos gerovei“.