Apie mus : : Bendra informacija

emaitijos skaut? organizacija 

emaitijos regione veikianti visuomenin?, nepolitin?, savanorika, neformalaus ugdymo organizacija, savo veikl? vykdanti pagal skaut? ?k?r?jo Roberto Baden Powellio suformuot? skaut? ideologij?. Atvira ir k?rybinga, savo isikeltus tikslus ir udavinius ?gyvendinanti, su kitomis vaik? ir jaunimo organizacijomis bendradarbiaujanti ir  nuolat atsinaujinanti organizacija.

Sukurta bendruomen?, kurioje gerai jau?iasi ?vairi? sluoksni?, amiaus ir geb?jim? vaikai ir jaunimas, juos sieja bendros vertyb?s, vienodas tikslo ir udavini? suvokimas, j? siekimas nuoirdiu bei atviru bendravimu ir bendradarbiavimu.

Organizacijoje dirba kompetentingi, atsakomyb?s bei pasitik?jimo savimi jausmo nestokojantys vadovai, kuri? pagrindinis tikslas ugdyti ir ugdytis. 


emaitijos skaut? organizacijos veikla

Organizacijos veikla prasid?jo 1988 m. Maeikiuose. iuo metu organizacijos vienetai ?sik?r? Maeikiuose, Sedoje, Ventoje, iauliuose, Akmen?je, emai?i? Kalvarijoje ir Kur?nuose. 2015 m. organizacija vienijo 300 ?vairaus amiaus nari?, kurie vieni ? kitus kreipiasi broli ar sese, vadovaujasi ?kiu - Dievui! T?vynei! Artimui!

 Mokymasis painti, mokymasis veikti, mokymasis bendradarbiauti, mokymasis b?ti savimi pagrindiniai organizacijos ugdymo rams?iai, kuri? d?ka lavinamos visos vaik? ir jaunuoli? vystymosi sritys: fizin?, intelektin?, emocin?, socialin? ir dvasin?.

 Skiltis maiausias organizacijos strukt?rinis vienetas, susidedantis i 4-8 panaaus amiaus nari?. Jiems vadovaujantis skiltininkas - vadovas - dirba pagal skaut? patyrimo laipsni? program?,  kuri apima pagrindines ugdymo sritis. Remdamasi ia programa, organizacija siekia patenkinti jauno mogaus interesus, bendravimo poreik?, atskleisti jo prigimties galias, ugdyti dor?, laisv?, savarankik?, irading?,  atsaking?, k?rybik?, spar?iai kintan?ioje socialin?je aplinkoje prisitaikyti sugeban?i? asmenyb?.


  Skaut? ?kis: Dievui, T?vynei, Artimui!

  Skaut? po?kis: Bud?k!


  Skaut? ?statai

1.    Skautas atviras ir laikosi savo odio

2.    Skautas itikimas Dievui ir T?vynei

3.    Skautas naudingas visuomenei ir padeda artimui

4.    Skautas draugas savo artimui ir brolis ar sesuo kitam skautui/ -ei

5.    Skautas mandagus ir riterikas

6.    Skautas gamtos draugas

7.    Skautas paklusnus t?vams ir vyresnybei

8.    Skautas linksmas, sant?rus ir niekad nenustoja vilties

9.    Skautas taupus

10.  Skautas skaistus ir blaivus savo mintimis, odiais ir darbais


    Geleinis skaut? ?statas
       Skautas s?iningai atlieka visas savo pareigas


   Skaut? ?sakymai

1.    Nieko nelauk i kit?, bet visada duok pats k? gali

2.    Gyvenk T?vynei ir monijai ir b?k gamtos draugas

3.    B?k riteris, neturting?j? ir silpn?j? gyn?jas, visada iekok tiesaus kelio

4.    Stiprink savo k?n? ir siel?, viesk prot?

5.    Teb?nie tavo valia kaip templ? ?tempta

6.    Sek skaut? glob?jo v. Jurgio pavyzdiu: naikint pikt? pasaulyje, o pirmiausia                     savyje

7.    Tavo pirmoji mintis teb?nie skirta kitiems, o tik antroji sau

8.  Visada auk auktyn, kaip galingas ?uolas ir niekad nesilenk emyn, kaip verkiantis gluosnis

9.    Rytoj b?k geresnis negu esi iandien ir buvai vakar

10.  Visada tur?k Diev? irdyje ir atmink savo po?k?: bud?k!


  Skautyb?s principai

        Pareiga Dievui

        Pareiga artimui

        Pareiga sau


Ieškoti

2017 Lapkritis

Pr

A

T

K

Pe

Š

S

 

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

2017-2018 met? veiklos planas
Specialybės
Mokymų skyrius
Draugas.Pagalba
Lokio letenos mokymai
ŽS0 metraščiai
Traukinių tvarkaraščiai

Autobusų tvarkaraščiai
Traukinių ir autobusų tvarkarašiai

ŽEMAITIJOS SKAUTŲ ORGANIZACIJA
Buveinės adresas: Vingio g. 14, Sedos sen., Mažeikių r. sav.
Įmonės kodas: 193025116
     
 
                                                            
 Kaip skirti 1 arba 2  proc.?                       
Upildymo pavyzdys